Thursday, August 21, 2008

Happy Birthday Homer!

"Homer, dahan-dahan lang, malapit na ang birthday natin!"

No comments: